LT EN

Pasiūlymai ir atsiliepimai

Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) steigėjo ir kitų institucijų pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra atsakingai nagrinėjami vadovaujantis ISO 9001:2008 kokybės vadybos standarto reikalavimais, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Fondo sudarytomis tarptautinėmis sutartimis.

Viešųjų pirkimų dalyvių pretenzijos yra nagrinėjamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamose supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių administravimo procedūroje, viešųjų pirkimų dokumentų sąlygose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Fondo, kaip administracinės teisės subjekto priimami sprendimai dėl dotacijos skyrimo, neskyrimo, prašymo grąžinti dotaciją ar jos dalį ir kiti gali būti skundžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo dienos ir (arba) teikiama apeliacija Fondui raštu per 15  kalendorinių dienų (terminas gali būti ilgesnis, jei taip nurodyta rašte), o dėl asmens duomenų tvarkymo ar kitų teisų ir teisėtų interesų pažeidimo – per vieną mėnesį nuo sužinojimo dienos, siunčiant adresu Rožių al. 2, LT-03106 Vilnius, bendruoju el. p. info@smpf.lt arba Fondo vadovybės atstovui kokybei el. pašto adresu vak@smpf.lt. Jeigu asmuo skundžia Fondo sprendimą pateikiant apeliaciją, jis nepraranda teisės šį sprendimą apskųsti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, prašant atnaujinti apskundimo terminą.

Jeigu dotacijos gavėjas negauna atsakymo, negauna jo laiku arba atsakymas nėra pakankamai pagrįstas, jis gali kreiptis aukščiau nurodytais adresais į Fondo vadovybės atstovą kokybei dėl klausimo sprendimo priežiūros.

Anoniminiai pranešimai bei prašymai, teikiami žodžiu arba teikiami neatsižvelgiant į aukščiau nurodytą tvarką, gali būti pagrįstai nenagrinėjami.